จอนจวบทรงล., & ธรรมบุญวริศณ. (2018). Action Research in Information System Research. Business Review Journal, 10(2), 249-264. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162346