ปิ่นเจริญส. (2018). ส่วนท้ายเล่ม. Business Review Journal, 10(2), 301-312. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162371