อรุณรัศมีเรืองศ., ภู่ตระกูลพ., อุดมทรัพย์ร., รัตนวิไลร., รุ่งเรืองศ., & ปิ่นเจริญส. (2019). Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries. Business Review Journal, 11(2), 232-246. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/173681