อรุณรัศมีเรือง ศ., ภู่ตระกูล พ., อุดมทรัพย์ ร., รัตนวิไล ร., รุ่งเรือง ศ., & ปิ่นเจริญ ส. (2019). Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries. Business Review Journal, 11(2), 232–246. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/173681