บุญมีสุวรรณช. (2019). Big Data กับการบริหารในยุคปัจจุบัน. Business Review Journal, 11(1), 1-4. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198218