กำแพงเพชร ม., ธรรมอภิพล ส., & สังข์รักษา น. (2019). Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness. Business Review Journal, 11(1), 262–275. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198429