จอนจวบทรงล., & ธรรมบุญวริศณ. (2019). Digital Business Transformation before Disruption. Business Review Journal, 11(2), 216-231. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/204654