จอนจวบทรง ล., & ธรรมบุญวริศ ณ. (2019). Digital Business Transformation before Disruption. Business Review Journal, 11(2), 216–231. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/204654