ระบอบช., สุรีรัตนันท์ช., วรรณกูลพ., ทาระคำพ., ไกรสำโรงอ., หมอยาดีช., & โพชะนิกรพ. (2019). Small and Medium Enterprise Development in the People’s Republicof China. Business Review Journal, 11(2), 198-215. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/215116