เพ็งจันทร์พ., ตั้งปรีชาพาณิชย์ป., บุญวงศ์ม., & รัฐรวีฐากรณ์ธ. (2019). Factors Model Influencing Competitive Advantage of Thai Palm Oil Industry. Business Review Journal, 11(2), 87-105. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/215691