สัทธาฉัตรมงคลน. (2019). The Reorganization for why Generation. Business Review Journal, 11(2), 1-9. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231071