โชติช่วงส., อ่อนเกลี้ยงก., ช่วยปะทิวเ., เกตุแก้วจ., ห่อหุ้มณ., หยูทองคำด., & เดชาป. (2019). The lifestyle that influencing the behavior of using car care service in shopping mall, Mueang, Suratthani province. Business Review Journal, 11(2), 121-134. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231159