ทองรอดว. (2020). โควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อไหร่?. Business Review Journal, 12(2), 1-6. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/245293