ยอดนิล จ. . (2022). การบัญขีเฉพาะกิจการ Specialized Entities’s Accounting. Business Review Journal, 14(1), 577. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/259802