บุญมีสุวรรณ ช.; อรุณรัศมีเรือง ศ.; รัตนวิไล ร.; ปิ่นเจริญ ส. Change Management towards Organization Development in Thailand 4.0. Business Review Journal, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 155–172, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117916. Acesso em: 1 feb. 2023.