ระบอบ ช.; สุรีรัตน์ ช.; ภู่ตระกูล พ.; วรรณกูล พ.; เหล็กนวลชูสิน อ. Industrial Deveopment to 4.0. Business Review Journal, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 249–267, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117936. Acesso em: 27 jun. 2022.