ฟูกิจกาญจน์โ.; งามกมลช.; ละอองนวลป. The Leadership of Employees in Management-Level: Case Study: Real Soluplus Co., Ltd. Business Review Journal, v. 8, n. 1, p. 155-166, 20 Jun. 2016.