รัตนวิไลร. บทวิจารณ์หนังสือ: มองโลกแบบวิกรม AEC คนไทยได้หรือเสีย !. Business Review Journal, v. 6, n. 1, p. 255-257, 27 Jun. 2014.