โจนส์พ. สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ. Business Review Journal, v. 10, n. 1, p. 1-6, 10 Sep. 2018.