แสงวิเชียร พ.; กำแพงเพชร ม.; คำสุข แ.; สัณหภักดี บ.; งามกมล ช.; รัตนปริญญานุกูล ก. A Business Plan for Creating Value-added of Snake-skined gourami Processing towards Customers’ needs. Business Review Journal, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 191–206, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/145064. Acesso em: 5 dec. 2022.