งามกมลช. บทวิจารณ์หนังสือ: คำสอนจากนายห้าง เทียม โชควัฒนา. Business Review Journal, v. 5, n. 1, p. 151-164, 28 Jun. 2013.