จอนจวบทรงล.; ธรรมบุญวริศณ. Action Research in Information System Research. Business Review Journal, v. 10, n. 2, p. 249-264, 24 Dec. 2018.