จอนจวบทรง ล.; ธรรมบุญวริศ ณ. Action Research in Information System Research. Business Review Journal, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 249–264, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162346. Acesso em: 7 feb. 2023.