ปิ่นเจริญส. ส่วนท้ายเล่ม. Business Review Journal, v. 10, n. 2, p. 301-312, 24 Dec. 2018.