อรุณรัศมีเรือง ศ.; ภู่ตระกูล พ.; อุดมทรัพย์ ร.; รัตนวิไล ร.; รุ่งเรือง ศ.; ปิ่นเจริญ ส. Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries. Business Review Journal, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 232–246, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/173681. Acesso em: 5 dec. 2022.