บุญมีสุวรรณช. Big Data กับการบริหารในยุคปัจจุบัน. Business Review Journal, v. 11, n. 1, p. 1-4, 27 Jun. 2019.