กำแพงเพชรม.; ธรรมอภิพลส.; สังข์รักษาน. Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness. Business Review Journal, v. 11, n. 1, p. 262-275, 27 Jun. 2019.