กำแพงเพชร ม.; ธรรมอภิพล ส.; สังข์รักษา น. Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness. Business Review Journal, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 262–275, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198429. Acesso em: 10 dec. 2022.