จอนจวบทรงล.; ธรรมบุญวริศณ. Digital Business Transformation before Disruption. Business Review Journal, v. 11, n. 2, p. 216-231, 23 Dec. 2019.