จอนจวบทรง ล.; ธรรมบุญวริศ ณ. Digital Business Transformation before Disruption. Business Review Journal, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 216–231, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/204654. Acesso em: 29 sep. 2022.