เพ็งจันทร์พ.; ตั้งปรีชาพาณิชย์ป.; บุญวงศ์ม.; รัฐรวีฐากรณ์ธ. Factors Model Influencing Competitive Advantage of Thai Palm Oil Industry. Business Review Journal, v. 11, n. 2, p. 87-105, 23 Dec. 2019.