ยอดนิล จ. . การบัญขีเฉพาะกิจการ Specialized Entities’s Accounting. Business Review Journal, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 577, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/259802. Acesso em: 30 sep. 2022.