เอื้อสุนทรวัฒนาพีระพงษ์. 2017. “บทบาทของผู้นำในการบริหารธุรกิจ”. Business Review Journal 9 (2), 1-6. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117803.