ไชยดาเอกชัย, คำสุขแววมยุรา, and ทวินันท์กาญจนา. 2017. “The Happiness Comparison of People in Southern and Eastern of Thailand”. Business Review Journal 9 (2), 93-109. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117842.