บุญมีสุวรรณ ชลิตพันธ์, อรุณรัศมีเรือง ศักชัย, รัตนวิไล รุ่งฤดี, and ปิ่นเจริญ สถาพร. 2017. “Change Management towards Organization Development in Thailand 4.0”. Business Review Journal 9 (2):155-72. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117916.