ระบอบ ชุติระ, สุรีรัตน์ ชีรวิทย์, ภู่ตระกูล พิมสิริ, วรรณกูล พิษณุ, and เหล็กนวลชูสิน อินธนันต์. 2017. “Industrial Deveopment to 4.0”. Business Review Journal 9 (2):249-67. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117936.