คำสุขแววมยุรา, เตียงธวัชปรียา, ทวินันท์กาญจนา, ธรรมพัฒนากูลมนตรี, and ยิ้มศิริสัญญา. 2017. “Supply Chain Management, Innovation Capability and Learning Organization Affecting Organization Performance of Thai Auto Parts Industry”. Business Review Journal 9 (1), 125-42. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/120878.