ชะมารัมย์สุรศักดิ์, ทรัพย์สินจิรายุ, and สุขตามวันชัย. 2017. “Book Review: Workplace Romance การจัดการความรักความใคร่ในที่ทำงานขององค์การธุรกิจ”. Business Review Journal 9 (1), 291-94. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/121590.