จันทร์เอียดจุฑาธิปต์, จำนงชอบอังสุมาลิน, and ทองก้อนวุฒิพงษ์. 2016. “Ecotourism Development by Riding Bicycle in Bangpub Community Bangkontee Samut Songkhram”. Business Review Journal 8 (2), 91-108. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/125151.