ฟูกิจกาญจน์โชติชวัล, งามกมลชรินพร, and ละอองนวลประนอม. 2016. “The Leadership of Employees in Management-Level: Case Study: Real Soluplus Co., Ltd.”. Business Review Journal 8 (1), 155-66. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/129760.