ธรรมบุญวริศณธภร, จอนจวบทรงลั่นทม, เลิศกมลรักษ์กิตติ, and ด้วงเจริญกรรณิกาณ์. 2015. “Study of Internet Cafe Situations for Improving to Be a Community Learning Center: A Case Study of Game/Internet Cafes in Bangphee District, Samutprakran Provinces”. Business Review Journal 7 (1), 73-89. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/130690.