ประสพพันธุ์อังศุมาลิน, and สุตะเมืองไกรชิต. 2014. “Motivation Factors for Choosing Overseas Travel Service”. Business Review Journal 6 (1), 37-50. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/143757.