งามกมลชรินพร. 2013. “บทวิจารณ์หนังสือ: คำสอนจากนายห้าง เทียม โชควัฒนา”. Business Review Journal 5 (1), 151-64. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/156676.