บุญมีสุวรรณ ชลิตพันธ์. 2018. “Cashless Society”. Business Review Journal 10 (2):235-48. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162341.