จอนจวบทรงลั่นทม, and ธรรมบุญวริศณธภร. 2018. “Action Research in Information System Research”. Business Review Journal 10 (2), 249-64. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162346.