ปิ่นเจริญสถาพร. 2018. “ส่วนท้ายเล่ม”. Business Review Journal 10 (2), 301-12. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162371.