อรุณรัศมีเรืองศักชัย, ภู่ตระกูลพิมสิริ, อุดมทรัพย์รพี, รัตนวิไลรุ่งฤดี, รุ่งเรืองศิริวุฒิ, and ปิ่นเจริญสถาพร. 2019. “Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries”. Business Review Journal 11 (2), 232-46. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/173681.