อรุณรัศมีเรือง ศักชัย, ภู่ตระกูล พิมสิริ, อุดมทรัพย์ รพี, รัตนวิไล รุ่งฤดี, รุ่งเรือง ศิริวุฒิ, and ปิ่นเจริญ สถาพร. 2019. “Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries”. Business Review Journal 11 (2):232-46. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/173681.