คำสุขแววมยุรา, กำแพงเพชรมรกต, ภู่เผือกอาภรณ์, ศิวเวชชปรียา, เพ็งจันทร์พัฒนพงศ์, and ฮาตระวังฉัตรแก้ว. 2019. “A Causal Factors Model Inflf Luencing Consumer Loyalty Toward AliExpress Application of China in Thailand”. Business Review Journal 11 (1), 111-26. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198279.