ธรรมพัฒนากูลมนตรี, ทวินันท์กาญจนา, ประสงค์เพ็ญนภา, and ผาสิงห์ฉัตรพล. 2019. “Customer Satisfaction towards Service in the Tourism Business Case Study: Your Friends Travel Company, Phitsanulok Province”. Business Review Journal 11 (1), 163-75. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198355.